Most Recent Jumbotweetshttp://www.jumbotweet.com/Most recent Jumbotweets on Jumbotweet.com.en-usdrigiman 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180552http://www.jumbotweet.com//tweet/-180552ΦΕΚ B 2154/2018 Επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ν. 3475/2006, που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους ΟΤΑ, σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία το έτος 2018».http://tinyurl.com/y72mk83ljumbotweetTue, 12 Jun 2018 08:37:44 -0400inetz 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180551http://www.jumbotweet.com//tweet/-180551Mi triste historia con @AXAMexico y necesito ayuda de ellos:1. La póliza de vida de mi padre es viejísima y tiene un formato que no es estándar según la gente de cobranza de @AXAMexico por lo cuál siempre que estoy al teléfono tardo 15 minutos en convencerlos de que sí es una póliza real, hasta que la ponen en un sistema distinto al que están acostumbrados en @AXAMexico y así ya aparece toda sujumbotweetMon, 11 Jun 2018 20:07:14 -0400drigiman 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180550http://www.jumbotweet.com//tweet/-180550ΦΕΚ B 2129/2018 Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τις περιπτώσεις για τις οποίες επιλαμβάνεται η Επιτροπή της παραγράφου 1B του άρθρου 41 ν. 1249/1982 (Α' 43), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τη μεθοδολογία λειτουργίας της Επιτροπής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.http://tinyurl.com/ydgnljf8jumbotweetMon, 11 Jun 2018 08:56:48 -0400AlohaTimAloha 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180549http://www.jumbotweet.com//tweet/-180549United States of America 1789 (rev. 1992)PREAMBLEWe the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defense, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.ARTICLE ISECTION 1AlljumbotweetSun, 10 Jun 2018 16:05:49 -0400SamanyouGarg 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180548http://www.jumbotweet.com//tweet/-180548@GitaPress Jai Shri Krishna!I am a computer science student at the University of Manchester and a devout follower of Lord Krishna. I am currently working on a Bhagavad Gita application with features like - 1. Beautiful, fast and easy-to-use interface2. Progress tracking with visualizations3. Bookmarking4. Reading Plans5. Awards for completing certain tasks6. Translations in multiple languages7.jumbotweetSun, 10 Jun 2018 00:50:27 -0400drigiman 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180547http://www.jumbotweet.com//tweet/-180547Ω8ΟΗ46ΜΠ3Ζ-ΗΥΒ - Κοινοποίηση της αριθμ. 61/2018 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) αναφορικά με την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας πολύτεκνου γονέα για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης επιβατικού αυτοκινήτου δυνάμει της αρ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1019676 ΕΞ 2017/6-2-2017 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 538/Β’).http://tinyurl.com/yddwvatjjumbotweetFri, 08 Jun 2018 09:02:03 -0400drigiman 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180546http://www.jumbotweet.com//tweet/-180546ΦΕΚ B 2080/2018 Τροποποίηση της 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων.http://tinyurl.com/yazutyutjumbotweetThu, 07 Jun 2018 11:48:15 -0400drigiman 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180545http://www.jumbotweet.com//tweet/-180545Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.Αρ. Τροπολογίας: 1615/172 6.6.2018Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών (Μουσείο Ολοκαυτώματος, καθαρισμός σχολείων, θέματα ΟΤΑ κ.α).http://tinyurl.com/y9rstv3kjumbotweetWed, 06 Jun 2018 14:11:24 -0400drigiman 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180544http://www.jumbotweet.com//tweet/-180544Ω6434653Π4-ΧΩΥ - Αποδοχή Υλοποίησης του Έργου με τίτλο "Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου - Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού" (ΑΝΔΙΚΑΤ) που Υποβλήθηκε στην πρόσκληση του προγράμματος ευρωπαϊκής συνεργασίας "Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020" (Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2010).http://tinyurl.com/y782s7r4jumbotweetMon, 04 Jun 2018 13:20:54 -0400rmjsjhjmvkook_7 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180543http://www.jumbotweet.com//tweet/-180543#2018BTSFESTA #PresidentJoon#aRMyForLifejumbotweetMon, 04 Jun 2018 01:44:06 -0400greece_edu 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180542http://www.jumbotweet.com//tweet/-180542Какой факультет выбрать? 🤷🏻‍♀️Несмотря на огромное разнообразие факультетов, опираться придётся на несколько факторов:⃣ Баллы. 🏅Нельзя, например, поступить на медицинский факультет с 12 баллами, когда требуется 20.⃣ Блоки. 📑Факультетов действительно много, но выбирать придётся 20 из одного блока. Например, гуманитарный. Там июриспруденция, и филология какая только хотите. Выбрать архитектуру иjumbotweetSun, 03 Jun 2018 10:00:50 -0400rmjsjhjmvkook_7 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180541http://www.jumbotweet.com//tweet/-180541[THREAD]@BTS_twt #FakeLoveMVExtendedI am no theologian or anything but this is what my internalization is.Symbolism of Items, Scenes, Etc.jumbotweetFri, 01 Jun 2018 12:55:13 -0400drigiman 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180540http://www.jumbotweet.com//tweet/-180540ΦΕΚ B 1942/2018 Καθορισμός διαδικασίας, όρων, προϋποθέσεων και λοιπών ζητημάτων σχετικά με τη χορήγηση χρηματικών προκαταβολών σε προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, έναντι των συνολικών ετήσιων υποχρεώσεων της εκάστοτε τρέχουσας χρήσης για δαπάνη εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.http://tinyurl.com/y8sj2uqzjumbotweetFri, 01 Jun 2018 09:46:42 -0400drigiman 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180539http://www.jumbotweet.com//tweet/-180539ΨΚΛΨ4653ΠΣ-8ΓΑ - Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή μαθητών /τριών, για το διδακτικό έτος 2018-2019.http://tinyurl.com/y9wwcsppjumbotweetWed, 30 May 2018 14:13:51 -0400pigris58 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180538http://www.jumbotweet.com//tweet/-180538@kit0985 🖌Эгейский университет (греч. Πανεπιστήμιο Αιγαίου) является средним по размеру университетом Греции и одним из 24 государственных университетов страны. Это учреждение уполномочено предоставлять инновационное и социально-ориентированное образование. Является единственным высшим учебным заведением в Греции, расположенном в северной части Эгейского моря🇬🇷Университет был основан 20 мартаjumbotweetWed, 30 May 2018 07:48:34 -0400pigris58 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180537http://www.jumbotweet.com//tweet/-180537🖌Эгейский университет (греч. Πανεπιστήμιο Αιγαίου) является средним по размеру университетом Греции и одним из 24 государственных университетов страны. Это учреждение уполномочено предоставлять инновационное и социально-ориентированное образование. Является единственным высшим учебным заведением в Греции, расположенном в северной части Эгейского моря🇬🇷Университет был основан 20 марта 1984 годаjumbotweetWed, 30 May 2018 07:47:17 -0400pigris58 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180536http://www.jumbotweet.com//tweet/-180536🖌Эгейский университет (греч. Πανεπιστήμιο Αιγαίου) является средним по размеру университетом Греции и одним из 24 государственных университетов страны. Это учреждение уполномочено предоставлять инновационное и социально-ориентированное образование. Является единственным высшим учебным заведением в Греции, расположенном в северной части Эгейского моря🇬🇷Университет был основан 20 марта 1984 годаjumbotweetWed, 30 May 2018 07:43:49 -0400pigris58 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180535http://www.jumbotweet.com//tweet/-180535🖌Эгейский университет (греч. Πανεπιστήμιο Αιγαίου) является средним по размеру университетом Греции и одним из 24 государственных университетов страны. Это учреждение уполномочено предоставлять инновационное и социально-ориентированное образование. Является единственным высшим учебным заведением в Греции, расположенном в северной части Эгейского моря🇬🇷Университет был основан 20 марта 1984 годаjumbotweetWed, 30 May 2018 07:43:03 -0400greece_edu 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180534http://www.jumbotweet.com//tweet/-180534🖌Эгейский университет (греч. Πανεπιστήμιο Αιγαίου) является средним по размеру университетом Греции и одним из 24 государственных университетов страны. Это учреждение уполномочено предоставлять инновационное и социально-ориентированное образование. Является единственным высшим учебным заведением в Греции, расположенном в северной части Эгейского моря🌊🇬🇷Университет был основан 20 марта 1984 годаjumbotweetSun, 27 May 2018 16:25:25 -0400BooFoxYT 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180533http://www.jumbotweet.com//tweet/-180533#КраткОбзор #ХанСоло 8/10 Достойно, но не дотягивает до 5-ого эпизода. Очень много было взрывов в середине фильма, и, как заметили, что картинка очень тёмная, хоть кинотеатр в моём городе один из лучших. Я ходил на 3D, но народа вообще не было, надеюсь, что народ ждал 25 мая, но они тупанули, т.к сольют спойлеры и уже будет не интересно их смотреть.jumbotweetThu, 24 May 2018 12:49:04 -0400drigiman 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180532http://www.jumbotweet.com//tweet/-180532Ω7Ι1465ΧΠΙ-15Α - Α. Ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α. συντακτών υπαγόμενων στις ασφαλιστικές καλύψεις παροχών των Αλληλοβοηθητικών Ταμείων «Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Εύβοιας» (Ε.Τ.Α.Σ.) και «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων» (Τ.Ε.Α.Σ.) μετά την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4387/2016 και άρθρου 20 του ν.4498/2017. Β. Ασφάλιση τωνjumbotweetWed, 23 May 2018 09:36:51 -0400drigiman 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180531http://www.jumbotweet.com//tweet/-180531ΩΤ724653ΠΣ-8Ψ2 - «Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής υποψηφίων που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις το ίδιο έτος κατά το οποίο αποφοιτούν από Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο και εξετάζονται πανελλαδικά σε άλλη σχολική μονάδα από αυτή στην οποία υπέβαλαν αίτηση – δήλωση».http://tinyurl.com/ybjbt6ovjumbotweetWed, 23 May 2018 09:28:01 -0400drigiman 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180530http://www.jumbotweet.com//tweet/-180530ΦΕΚ Ή 1810/2018 Tροποποίηση της αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 116) με θέμα «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 ν. 4305/2014)».http://tinyurl.com/y8pp38uwjumbotweetTue, 22 May 2018 13:47:42 -0400aluya730 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180529http://www.jumbotweet.com//tweet/-180529 Otra profecía que se puede difundir hoy es que continuarán "secándose" algunos factores externos que, en el empeño de oponerse a Venezuela han perdido hasta la más elemental compostura. Aunque siguen engañando a grandes masas (maquinaria mediática mediante), momentos como estas elecciones de hoy dejarán en evidencia el rol servil que desempeñan dentro de esa "comunidad internacional" lasjumbotweetSun, 20 May 2018 15:56:11 -0400aluya730 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180528http://www.jumbotweet.com//tweet/-180528Hoy 20 de mayo no se puede hacer campaña electoral ni ofrecer pronósticos en caliente sobre ganadores y perdedores. Pero sí pueden lanzarse algunas profecías de baja temperaturaLa primera que me atrevo a soltar es que hoy Venezuela hará nuevos aportes a la rama de los estudios políticos. La forma como se están llevando a cabo estas elecciones, el contexto internacional previo y el que vendrá, hanjumbotweetSun, 20 May 2018 15:52:11 -0400aluya730 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180527http://www.jumbotweet.com//tweet/-180527Las elecciones presidenciales venezolanas también acentuarán la crisis que ha comenzado a experimentar el engañoso y manipulador concepto de la "comunidad internacional", una mampara detrás de la que se ocultan las operaciones de intervención, injerencia, invasión y atraco de las grandes potencias capitalistas contra países que no siguen al pie de la letra sus instrucciones y hasta los caprichosjumbotweetSun, 20 May 2018 15:05:10 -0400drigiman 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180526http://www.jumbotweet.com//tweet/-180526Ψ9Β7Η-Ι5Μ - Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/582 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «σχετικά με την τροποποίηση του Eκτελεστικού Kανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 για την κατάρτιση των εντύπων που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας».http://tinyurl.com/y82g3koqjumbotweetWed, 16 May 2018 13:03:19 -0400drigiman 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180525http://www.jumbotweet.com//tweet/-180525Ψ2ΔΠ4653ΠΣ-ΡΨΡ - Συμπληρωματική Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Επιπλέον του Αριθμού Εισακτέων για την Εισαγωγή, κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2018- 2019, των Αποφοίτων Λυκείων των Νήσων Λέσβου, Χίου, Οινουσσών και Ψαρών, που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Σχολικού Έτους 2016-2017, στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ.http://tinyurl.com/ydhsbuq6jumbotweetTue, 15 May 2018 15:18:54 -0400drigiman 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180524http://www.jumbotweet.com//tweet/-180524ΨΗΔΡ46ΜΠ3Ζ-Η0Ρ - Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 124/2017 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Β΄ Τμήμα) σχετικά με τη φύση των ποσοστών και ποσών που αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο από τα ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. καθώς και τον έλεγχο και τις κυρώσεις στις περιπτώσεις μη αποδόσεως, ανακριβούς ή εκπρόθεσμης αποδόσεως των ως άνω ποσοστών και ποσών.http://tinyurl.com/y8b44dfcjumbotweetTue, 15 May 2018 09:25:15 -0400greece_edu 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180522http://www.jumbotweet.com//tweet/-180522📌Налоговые декларации (Φορολογικές δηλώσεις) в Греции: открылась платформа TAXISNET📊Сегодня поговорим об актуальном вопросе для всех жителей Греции — как постоянно, так и временно проживающих, — о подаче налоговой декларации физических лиц📑Налоговая декларация - очень нужный документ для студентов-иностранцев, потому что именно она необходима для получения различных льгот (питание, общежитие) иjumbotweetSat, 12 May 2018 05:08:30 -0400chrisdanielsnz2 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180521http://www.jumbotweet.com//tweet/-180521#pes2019 interview with Andre BronzoniIGN Brazil Interview : André Bronzoni (Google translate)PES 2019: 'THIS IS THE BEST AND MOST DIFFERENT PES EVERMADE' SAYS KONAMIThe announcement of Pro Evolution Soccer 2019 could not havehappened at a better time for Konami. The new edition of the traditionalsoccer game was introduced shortly after the company celebrated 100 million in sales ofthe franchisejumbotweetFri, 11 May 2018 16:20:32 -0400drigiman 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180520http://www.jumbotweet.com//tweet/-18052060ΓΝ4653ΠΣ-ΕΓ7 - «Καθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».http://tinyurl.com/yb4g858fjumbotweetWed, 09 May 2018 09:19:58 -0400drigiman 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180519http://www.jumbotweet.com//tweet/-180519ΦΕΚ B 1586/2018 Ορισμός δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2018-2019, Τροποποίηση της αριθμ. 133473/2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α΄240)» (Β΄4309).http://tinyurl.com/y7x2mk4cjumbotweetWed, 09 May 2018 09:07:37 -0400chrisdanielsnz2 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180518http://www.jumbotweet.com//tweet/-180518so I happened to stumble upon this info on a Japanese site about #pes2019"Winning Eleven 2019"announced sponsored linksAugust 30 luxury with Privilegesuch as reproductions ofBeckham 2018 model the figureof 7600 yen now improved 9600yen motion or action "Risingshoot" "edge turn" such as 11skills is add to. "Onna over wrap-back" even pursue thereproduction of reproductionavailable-reality "snow"jumbotweetTue, 08 May 2018 07:51:46 -0400meetyourpublic 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180516http://www.jumbotweet.com//tweet/-180516We want you to meet your public! OK so in reality it may not be practical to actually meet every client or customer face to face however here at MYP we are continually amazed how little time is spent by businesses actually taking the time to lend an ear. Not only is this the best way to gauge true opinion of your service but it demonstrates that you actually do care less about how your brand isjumbotweetMon, 07 May 2018 07:30:37 -04004thAugust1932 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180515http://www.jumbotweet.com//tweet/-180515Bania Gandhi was treated as an 'untouchable' and kicked out off a train in South Africa ---- He came back to India and demanded Independence from British;SC/ST are treated as 'untouchable' for thousands of years in India ---- Why shouldn't SC/ST demand Independence from India https://www.change.org/p/independent-nation-for-300-million-india-s-untouchablesjumbotweetSat, 05 May 2018 14:54:40 -0400Sahar_Hamaa 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180514http://www.jumbotweet.com//tweet/-180514I realized that when my friend & I are saying Goodbye in crowded places we always say Take Care unintentionally (not knowing that the ppl round us R Kurdish and they mistake it for something else😂)jumbotweetSat, 05 May 2018 14:15:34 -0400jeremylr 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180513http://www.jumbotweet.com//tweet/-180513Whatever happened to Didi Benami, best known for competing on the ninth season of 21st century pop culture juggernaut “American Idol”? The unadulterated Jewish chanteuse tells what nearly silenced her pipes forever and why it took four and a half years for her debut studio album to emerge https://medium.com/@jeremylr/didi-benami-does-not-plan-on-crashing-and-burning-post-american-idol-64fc78b66b4djumbotweetFri, 04 May 2018 10:04:52 -0400GovCyprus 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180512http://www.jumbotweet.com//tweet/-180512Ανακοίνωση ΤΔΔΠρ. : Έναρξη της Λειτουργίας του νέου Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο ΚολόσσιΤο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών επιθυμεί να πληροφορήσει τους πολίτες ότι τη Δευτέρα 7 Μαΐου 2018 θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το νέο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο Κολόσσι.Το νέο ΚΕΠ βρίσκεται στην οδό Αμμοχώστου 67, 4636 Κολόσσι και, όπως και στα υπόλοιπαjumbotweetFri, 04 May 2018 02:36:58 -0400GovCyprus 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180511http://www.jumbotweet.com//tweet/-180511ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2017 μέσω TAXISnetΤο Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, με ανακοίνωση του θα γνωστοποιήσει την ημερομηνία κατά την οποία, η Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου, θα είναι διαθέσιμη για ηλεκτρονική υποβολή μέσω της υπηρεσίας TAXISnet, καθώς και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.Λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες των φορολογουμένων το Τμήμα Φορολογίας διαβεβαιώνειjumbotweetFri, 04 May 2018 01:57:50 -0400ErmeniMeselemiz 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180510http://www.jumbotweet.com//tweet/-1805101. ERMENİ ÇETELERİNCE ŞEHİT EDİLENLER ANILDIKahramanmaraş’ta sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen etkinlikle asılsız Ermeni soykırımı iddiaları kınanarak, Kahramanmaraş’ta Ermeni çetelerince şehit edilenler anıldı. (T)http://avim.org.tr/tr/Bulten/ERMENI-CETELERINCE-SEHIT-EDILENLER-ANILDI2. Ermenistan Ulusal Meclisi, ülkenin Başbakanı seçiminde özel bir oturum düzenliyor. “Benim Adımım”jumbotweetWed, 02 May 2018 10:45:35 -0400approveduk 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180509http://www.jumbotweet.com//tweet/-180509You would not share your personal & confidential data with strangers however prospective tenants are expected to do just that when applying to rent a property. Often UK landlords will insist on the completion of unsecure application forms in addition to copies of ID, bank statements & even P60s before they will let their property. Considering that this information can be used to clone anjumbotweetWed, 02 May 2018 01:08:52 -0400approveduk 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180508http://www.jumbotweet.com//tweet/-180508You would not share your personal & confidential data with strangers however prospective tenants are expected to do just that when applying to rent a property. Often UK landlords will insist on the completion of unsecure application forms in addition to copies of ID, bank statements & even P60s before they will let their property. Considering that this information can be used to clone anjumbotweetWed, 02 May 2018 01:06:25 -0400elventails 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180507http://www.jumbotweet.com//tweet/-18050742jumbotweetMon, 30 Apr 2018 02:27:24 -0400Mogawaad 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180506http://www.jumbotweet.com//tweet/-180506Everyday i'm sitting out here in the dark cold open, trying to force myself to remember, how i felt, and how i could easily draw myself in tears praying for something to happen, but it never did. And now each day i'm getting a taste of sweet loneliness. Right now i wish for something to happen but i'm no longer waiting for it.jumbotweetSun, 29 Apr 2018 23:41:26 -0400GauchoBelmiro 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180505http://www.jumbotweet.com//tweet/-180505Melhor coisa que li sobre toda esta polêmica de nossa atualidade! -—-—-—-—-—Este comentário foi postado por um adepto do Lula para o seu amigo que é contra. Mas a resposta é sensacional... Vale a leitura..."Vocês nos acusam de idolatrar o Lula mas os obcecados por ele são vocês. Dizem que querem todo corrupto na cadeia mas é só dele que falam. Ouçam o foguetório e o buzinaço pela sua prisão. IssojumbotweetSat, 28 Apr 2018 14:30:51 -0400drigiman 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180504http://www.jumbotweet.com//tweet/-180504ΦΕΚ B 1424/2018 Τροποποίηση της με αριθμ. οικ.81540/1445/ Φ.4.2./31-12-2015 (Β΄ 2984) κοινής υπουργικής απόφασης «Απλούστευση και ένταξη των διαδικασιών: 1) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων. 2) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων αμιγώς υγραερίου. 3) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG),jumbotweetFri, 27 Apr 2018 17:48:28 -0400drigiman 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180503http://www.jumbotweet.com//tweet/-180503Ω38146ΜΠ3Ζ-ΤΤΑ - Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΤΔ Α 1024011 ΕΞ 2018/1-2-2018 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ με οδηγίες για την έκδοση αδειών απλουστευμένων διαδικασιών (απλουστευμένη διασάφηση/εγγραφή στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή) και τη διαδικασία χρήσης αυτών.http://tinyurl.com/y9mtb7lxjumbotweetThu, 26 Apr 2018 13:48:24 -0400drigiman 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180502http://www.jumbotweet.com//tweet/-180502ΦΕΚ B 1377/2018 Ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OTA) Α΄ και Β΄ βαθμού, ΔΕΥΑ και Συνδέσμων OTA: σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων, έλεγχος πορείας υλοποίησης των έργων, όροι και δικαιολογητικά χορήγησης των δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τρόπος απόδοσης του προϊόντος των δανείων, διαδικασία καιjumbotweetWed, 25 Apr 2018 12:50:16 -0400drigiman 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180501http://www.jumbotweet.com//tweet/-180501ΨΟΖΣ465ΧΘΞ-ΩΣΨ - « Παράταση ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. και τροποποίηση του χρόνου υποβολής οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων δραστηριότητας των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 107 του Ν. 4530/2018 (Α΄ 59) ».http://tinyurl.com/ycg8dhfzjumbotweetTue, 24 Apr 2018 12:59:59 -0400LIQNET_official 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180500http://www.jumbotweet.com//tweet/-180500For three sunny April days, the home for the LIQNET project ambassadors was Hong Kong. From 6 to 8 April the Exchange team got acquainted with representatives of the local cryptoinvestment community at the event Invest WEEKEND HongKong.Leaving technical questions for technology conferences, we made the goal of the trip an acquaintance with investors and an analysis of their reaction to thejumbotweetTue, 24 Apr 2018 05:16:13 -0400LIQNET_official 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180499http://www.jumbotweet.com//tweet/-180499You can read the full review of the Hong Kong trip here#LIQNET #ICO #Tokensale #cryptoexchangeFor three sunny April days, the home for the LIQNET project ambassadors was Hong Kong. From 6 to 8 April the Exchange team got acquainted with representatives of the local cryptoinvestment community at the event Invest WEEKEND HongKong.Leaving technical questions for technology conferences, we made thejumbotweetTue, 24 Apr 2018 05:15:32 -0400LIQNET_official 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180498http://www.jumbotweet.com//tweet/-180498You can read the full review of the Hong Kong trip here#LIQNET #ICO #Tokensale #cryptoexchangeFor three sunny April days, the home for the LIQNET project ambassadors was Hong Kong. From 6 to 8 April the Exchange team got acquainted with representatives of the local cryptoinvestment community at the event Invest WEEKEND HongKong.Leaving technical questions for technology conferences, we made thejumbotweetTue, 24 Apr 2018 05:14:47 -0400LIQNET_official 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180497http://www.jumbotweet.com//tweet/-180497You can read the full review of the trip here#LIQNET #ICO #Tokensale #cryptoexchangeFor three sunny April days, the home for the LIQNET project ambassadors was Hong Kong. From 6 to 8 April the Exchange team got acquainted with representatives of the local cryptoinvestment community at the event Invest WEEKEND HongKong.Leaving technical questions for technology conferences, we made the goal of thejumbotweetTue, 24 Apr 2018 05:13:35 -0400LIQNET_official 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180496http://www.jumbotweet.com//tweet/-180496For three sunny April days, the home for the LIQNET project ambassadors was Hong Kong. From 6 to 8 April the Exchange team got acquainted with representatives of the local cryptoinvestment community at the event Invest WEEKEND HongKong. Leaving technical questions for technology conferences, we made the goal of the trip an acquaintance with investors and an analysis of their reaction to thejumbotweetTue, 24 Apr 2018 05:04:36 -0400HamptonsHowchie 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180495http://www.jumbotweet.com//tweet/-180495Classic THSS 2008-04-30https://userscloud.com/ss6ux4yljm1xhttp://rockfile.co/eu48x0vhza6h.htmlhttps://subyshare.com/xaga7f4k4v59/THSS.2008-04-30.CF24K-HTB.mp3.htmlhttp://www.marksfriggin.com/news08Classic THSSjumbotweetMon, 23 Apr 2018 17:46:20 -0400DarksideEevee 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180494http://www.jumbotweet.com//tweet/-180494@NintendoAmerica Please read this entire thread! I've been wondering how to phrase this for a while but, I feel it's something that is needing to be asked. I am a huge LoZ fan, got the tattoo even; I picked up a Switch for the sole reason to play Breath of the Wild. I have been having a great time playing it, and it's a beautiful game for the most part... but I do have one issue that I've got tojumbotweetMon, 23 Apr 2018 03:25:54 -0400greece_edu 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180493http://www.jumbotweet.com//tweet/-180493🖌Афинский национальный политехнический университет (греч. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), часто название сокращают до Афинская политехника, или Политехнион — одно из старейших и самых престижных высших учебных заведений Греции🏛🎗🏆Изначально носил также название Метсовион, поскольку меценаты, на средства которых был построен и оборудован университет — Георгиос Аверофф, Николаос Стурнарис, Елена иjumbotweetSun, 22 Apr 2018 07:03:04 -0400drigiman 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180491http://www.jumbotweet.com//tweet/-180491Ω01Γ465ΧΠΙ-ΒΓ2 - Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. των μαθητευόμενων σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) & των μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» σε Ε.Π.Α.Λ.http://tinyurl.com/yb9ozf5hjumbotweetThu, 19 Apr 2018 12:00:50 -0400jeremylr 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180490http://www.jumbotweet.com//tweet/-180490Ever tune into satellite channels AMC or IFC as daylight emerges and wonder why black and white short films from 80 years ago have you doubled over in stitches? Get the lowdown on why the Three Stooges’ subversive humor prevails when all of their contemporaries are largely forgotten "I’m a victim of soicumstance! Keeping up with the Three Stooges on AMC and IFC”jumbotweetWed, 18 Apr 2018 13:19:42 -0400drigiman 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180489http://www.jumbotweet.com//tweet/-180489Ω66546ΜΠ3Ζ-ΩΣ8 - Οδηγίες συμπλήρωσης έντυπου Ε3 (κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα)και κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2017.http://tinyurl.com/ybctylpxjumbotweetTue, 17 Apr 2018 12:38:04 -0400Lucas_Teste02 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180488http://www.jumbotweet.com//tweet/-180488FAQ Sincerão - Santos e-Sports:“Por que estão demorando tanto para anunciarem as equipes?”R: Anunciamos há 1 mês a criação da Organização de e-Sports do Santos Futebol Clube.Como não poderia deixar de ser, um clube com a grandeza do Santos exige um trabalho totalmente profissional, focado em representar essa maravilhosa torcida da melhor forma, buscando sempre vitórias e títulos.Criar algo assimjumbotweetMon, 16 Apr 2018 14:10:57 -0400greece_edu 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180487http://www.jumbotweet.com//tweet/-180487🖌Два греческих университета в топ-50 лучших вузов мира ! 📈Восьмое издание рейтинга QS World University Rankings by Subject опубликовало список лучших университетов мира. В топ-50 включены два греческих университета📝🔍Университет Аристотеля в Салониках занимает 16-ю позицию в области «Классическая и древняя история». В то же время Афинский национальный технический университет продолжает удерживатьjumbotweetSun, 15 Apr 2018 06:44:19 -0400brazen_tea 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180486http://www.jumbotweet.com//tweet/-180486Всем привет! Я сегодня искала песню в гугле “Ur so gay”, воспользовавшись голосовым поиском. И какого было мое удивление, когда я узнала, что слово "гей" в российском гугле зацензурено. Если ты просто говоришь "Г Е Й" в микрофон телефона, то на экране высвечивается "Г * *".А я такая “чтооооооо” (фото#1)Ладно, стала проверять систему со словом "лесбиянка" Вроде все норм (если не считать двойныхjumbotweetThu, 12 Apr 2018 09:57:00 -0400Devlin_Gannon 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180485http://www.jumbotweet.com//tweet/-180485@FarcryGame @Ubisoft Minor suggestions for the Arcade Mode from the eyes of a dedicated user of your Extensive Map Creation tools.1: Make an option in every game mode to have no time limit. (Looking at deathmatch and team deatchmatch in specific) 2: Allow for map creators to more easily play their own maps by introducing a lobby system in which One Person can start a public lobby in which peoplejumbotweetTue, 10 Apr 2018 19:51:32 -0400Devlin_Gannon 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180484http://www.jumbotweet.com//tweet/-180484@FarcryGame @Ubisoft Minor suggestions for the Arcade Mode from the eyes of a dedicated user of your Extensive Map Creation tools.1: Make an option in every game mode to have no time limit. (Looking at deathmatch and team deatchmatch in specific) 2: Allow for map creators to more easily play their own maps by introducing a lobby system in which One Person can start a public lobby in which peoplejumbotweetTue, 10 Apr 2018 19:51:29 -0400greece_edu 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180483http://www.jumbotweet.com//tweet/-180483☀ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ИЗУЧЕНИЯ ГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА В ГРЕЦИИ☀🏣АФИНЫ Курсы греческого языка при Афинском университете им.Каподистрии с 4го июня по 6 июля, 20 часов в неделю, стоимость курсов 270 евро (для иностранцев греческого происхождения — 180 евро), регистрация со 2го по 16е мая. 🏘САЛОНИКИКурсы греческого языка при университете Аристотеля в Салониках: 1. со 2го по 27е июля, 20 часов в неделю,jumbotweetMon, 09 Apr 2018 17:06:06 -0400CGupte 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180482http://www.jumbotweet.com//tweet/-180482@RailMinIndia @DRMSurat CONFIRMED Passengers who boarded #train number #19420 were all made to deboard @Surat for no good reason. What's your explanation for this? Why were the passengers not accomodated properly?? #Seniorcitizens had to go through a long arduous journey in a different train, sitting upright (when they medically barely can!) and pay fines for YOUR system's failure. This isjumbotweetSun, 08 Apr 2018 11:19:10 -0400drigiman 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180481http://www.jumbotweet.com//tweet/-180481ΩΗΥΒ4653ΠΣ-ΓΒΦ - «Οδηγίες για τη διαδικασία ολοκλήρωσης της ίδρυσης και λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. μέσω της Πράξης: «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Σχολεία- Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2017-2018 με κωδικό ΟΠΣ 5009805 στο πλαίσιο των ΑΠ6, ΑΠ8 και ΑΠ9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότησηjumbotweetThu, 05 Apr 2018 12:20:31 -0400roytww 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180480http://www.jumbotweet.com//tweet/-180480Türk Telekom faturalı hattınız varsa ve üzerine faturalı hatta nakit kredi çıkartmak istiyorsanız öncelikle bilmeniz gereken ilk şey, Türk Telekom faturalı hatta nakit kredi alabilmek için 6 ay boyunca Türk Telekom faturanızı düzenli olarak ödemiş olmanız gerektiğidir. Eğer 6 ay boyunca Türk Telekom faturanızı düzenli olarak ödediyseniz, cihaz almaya hak kazanırsınız. Şimdi gelin Iphone 8 almanızjumbotweetThu, 05 Apr 2018 11:15:56 -0400GovCyprus 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180479http://www.jumbotweet.com//tweet/-180479ΤΔΔΠρ. - ΚΕΠ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΛειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη τη Μεγάλη Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών επιθυμεί να πληροφορήσει τους πολίτες ότι τη Μεγάλη Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018 όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Λευκωσίας 01 – Έγκωμη, Λευκωσίας 02 – Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου, Πάφου, ΠόληςjumbotweetThu, 05 Apr 2018 02:32:47 -0400drigiman 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180478http://www.jumbotweet.com//tweet/-180478ΩΚΚΝ465Θ1Ω-1ΧΒ - Τροποποιήσεις και οριοθετήσεις περιοχών και χορήγηση πιστωτικών διευκολύνσεων για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από: α) τις κατολισθήσεις του Ιανουαρίου 2014 στην Τ.Κ. Καυκωνίας της Δ.Ε. Αρχαίας Ολυμπίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας της περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, β) τις πλημμύρες της 26ης, 27ης και 28ης Νοεμβρίου 2016 σε περιοχές τηςjumbotweetWed, 04 Apr 2018 09:38:41 -0400drigiman 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180477http://www.jumbotweet.com//tweet/-180477Ω10Τ46ΜΠ3Ζ-ΟΝΥ - Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης πολύτεκνων γονέων οι οποίοι προτού καταστούν πολύτεκνοι είχαν παραλάβει επιβατικό αυτοκίνητο με απαλλαγή από το φόρο ως γονείς με τρία τέκνα».http://tinyurl.com/ycmdq8tljumbotweetTue, 03 Apr 2018 09:41:03 -0400drigiman 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180476http://www.jumbotweet.com//tweet/-1804767ΑΘΦ4653ΠΣ-ΦΞΒ - Απόφαση μερικής αποδοχής αντιρρήσεων επί των αποτελεσμάτων οικονομικού ελέγχου της πράξης με τίτλο "Σύνολα Νανοσωματιδίων για Μνήμες Αντίστασης" και κωδικό 4543 (ΟΠΣ 525169) της Δράσης ‘ΑΡΙΣΤΕΙΑ II’ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» -ΕΣΠΑ 2007-2013.http://tinyurl.com/yam9gfwfjumbotweetTue, 03 Apr 2018 09:20:15 -0400drigiman 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180475http://www.jumbotweet.com//tweet/-1804756ΗΕ3465Θ1Ω-ΔΤΞ - Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του ν.4529/2018 (A’56) σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη και Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α. και στους ανέργους.https://tinyurl.com/y9b53ugpjumbotweetSun, 01 Apr 2018 17:55:12 -0400greece_edu 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180474http://www.jumbotweet.com//tweet/-180474🖌Тинос (также известный как Тенос, греч. Τήνος; итал. Tine) — один из островов греческого архипелага Киклады, расположен в центральной части бассейна Эгейского моря🌊Ближайшие к нему острова — Андрос, Делос и Миконос⛴Площадь острова — 201 км². (по другим оценкам − 194 км²)🏝Население — 8574 человек (2001). Основное занятие — туризм.Очаровательный и в то же время неизученный туристами островjumbotweetSun, 01 Apr 2018 13:29:21 -0400Ceriddwen1 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180473http://www.jumbotweet.com//tweet/-180473Hello @DCUO. Please make something like maybe a SP Event. Where people can gain some SP. No styles, no feats, just simple and plain SP. You know these days it is almost impossible to gain SP with the 4 or 8 player Raids. The people are only coming online to play the new content or the event. You can see it in the LFG chats. And so are many players like myself doomed to always have the same SP. IjumbotweetSun, 01 Apr 2018 10:11:39 -0400greece_edu 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180472http://www.jumbotweet.com//tweet/-180472А ЧТО ТАКОЕ ΒΑΓΙΑ? 🤔Вербное воскресенье (которое сегодня и в России, и в Греции) называется Κυριακή των Βαΐων🕌А что такое эти Βάγια (произносится "вАйя")? Неужели верба? Или пальма🌴Ни то, ни другое. Разберемся.В этот день православная церковь почитает праздник Входа Господня в Иерусалим - Ἡ εἴσοδος τοῦ Χριστοῦ στὰ Ἱεροσόλυμα. С этого дня начинается отсчет Великой, или Страстной, недели - ΜεγάληjumbotweetSun, 01 Apr 2018 06:23:40 -0400chiusiperferie 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180471http://www.jumbotweet.com//tweet/-180471Grazie @orsanel carro per la nomination agli #unusualtravelgames. A est di Praga scelgo #Kiev perchè è una bella antica capitale che vorrei in UE e nominoA nord @ladoppiagblogA sud @viaggimperfettiA est @iltuopnmondoA ovest @zaino_e_valigiajumbotweetFri, 30 Mar 2018 02:00:51 -0400drigiman 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180470http://www.jumbotweet.com//tweet/-18047067ΚΛ46ΜΠ3Ζ-70Α - «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές – Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 τουjumbotweetThu, 29 Mar 2018 08:39:07 -0400drigiman 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180469http://www.jumbotweet.com//tweet/-180469ΦΕΚ B 1137/2018 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές – Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 τουjumbotweetThu, 29 Mar 2018 08:21:21 -0400greece_edu 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180468http://www.jumbotweet.com//tweet/-180468Наксос - живописный остров в Эгейском море🌊, принадлежит Греции 🇬🇷. Входит в группу островов Киклады🕌🌸 и является самым большим островом архипелага 🏝. Остров славится своими великолепными пляжами на любой вкус ⛱🏄. Столица острова Хора (или Наксос) подобно амфитеатру спускается к лазурному побережью и представляет собой настоящий музей под открытым небом🏺. Наксос наиболее плодородный островjumbotweetWed, 28 Mar 2018 10:05:12 -0400drigiman 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180467http://www.jumbotweet.com//tweet/-180467ΦΕΚ A 56/2018 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών - μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις.https://tinyurl.com/y9p2ckmtjumbotweetMon, 26 Mar 2018 08:56:33 -0400garellanop 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180466http://www.jumbotweet.com//tweet/-180466El Dios "innecesario": así explicaba Stephen Hawking por qué no creía que el universo hubiera sido creado por un ser superiorRedacciónBBC Mundo 17 marzo 2018Stephen HawkingImage caption Stephen Hawking murió el 14 de marzo de 2018 en Reino Unido.El científico Stephen Hawking, quien murió este miércoles a los 76 años, se enfrentó toda su vida a dos preguntas que usualmente van unidas.La primera:jumbotweetSun, 25 Mar 2018 20:13:43 -0400greece_edu 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180465http://www.jumbotweet.com//tweet/-180465🕌Евангелизмос - именно так в Греции называется христианский праздник Благовещения. Название в буквальном переводе означает "благая весть"🕊, именно ее и принес архангел Гавриил Святой Деве Марии, сообщив что, вскоре, она станет матерью сына Божьего. Для христиан это радостный и светлый праздник✨Церковь разрешает употребление рыбы🐠Традиционно сегодня, греки и дома, и в тавернах едят жареную соленуюjumbotweetSun, 25 Mar 2018 05:40:11 -0400greece_edu 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180464http://www.jumbotweet.com//tweet/-180464🇬🇷🕊25 марта – особая дата на греческом календаре🗓, поскольку она объединяет сразу два великих праздника – 🖇это Благовещение 🕌и День Независимости🇬🇷 День независимости Греции, ежегодно отмечаемый 25 марта, - это один из важнейших государственных праздников страны. Именно в этот воскресный день в 1821 году началось восстание греческого народа, которое положило начало освобождению Греции отjumbotweetSun, 25 Mar 2018 05:31:50 -0400sneakysu 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180463http://www.jumbotweet.com//tweet/-180463canım çok sıkılınca yaptığım şey. ışıkları kapatıp halıya yatıyorum ve ölmeyi bekliyorum. birkaç saat kadar ölmeyi bekledikten sonra ayağa kalkıp yaşamaya devam ediyorum. peki bunu neden yapıyorum? inanmayacaksınız ama normal bir yaşam sürerken sağlıklı düşünemiyorum da ondan. aklıma yatan ve doğru olduğuna inandığım her düşünce ben değişik pozisyonlardayken geliyor. mesela tuvaletteyken tanrınınjumbotweetFri, 23 Mar 2018 14:25:52 -0400drigiman 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180462http://www.jumbotweet.com//tweet/-18046262ΟΘ46ΜΠ3Ζ-Τ93 - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπως ισχύει, και παροχή οδηγιών και υποδειγμάτων για την εφαρμογή της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας στο πεδίο της άμεσης φορολογίας, αναφορικά με την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος, την αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών, τη διοικητική κοινοποίηση εγγράφων και τηνjumbotweetFri, 23 Mar 2018 12:26:46 -0400greece_edu 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180461http://www.jumbotweet.com//tweet/-180461Καλησπέρα 🌸☀ Продолжаем экскурсию по островам Греции, по Кикладам. Сегодняшний остров - Аморгос🕌Амо́ргос (греч. Αμοργός) — остров в Греции, в южной части Эгейского моря🌊Самый восточный из островов архипелага Киклады, относительно близко от него находится архипелаг Додеканес🗺Связан паромом с Пиреем ⛴(расстояние 138 морских миль), остальными островами Киклад и Додеканесом. Залитые солнцем улицы☀,jumbotweetFri, 23 Mar 2018 11:31:57 -0400drigiman 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180460http://www.jumbotweet.com//tweet/-180460ΦΕΚ B 988/2018 Τροποποίηση των παραρτημάτων του ν. 4014/ 2011 (Α΄ 209), σύμφωνα με το άρθρο 36Α του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014.https://tinyurl.com/yagu6sr2jumbotweetThu, 22 Mar 2018 10:08:04 -0400drigiman 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180459http://www.jumbotweet.com//tweet/-180459ΦΕΚ B 952/2018 Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β΄ 756/02.03.2018) κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ' οίκον II”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020».https://tinyurl.com/y7hzjxk6jumbotweetMon, 19 Mar 2018 18:03:59 -0400greece_edu 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180458http://www.jumbotweet.com//tweet/-180458Другая, когда-то турецкая Греция🇹🇷🇬🇷 Читали "Граф Монте-Кристо" Александра Дюма? 📖Гайде, Али-паша из Янины... А еще серебряные украшения и деликатес - лягушачьи лапки🐸На северо-западе страны, у границы с Албанией, на берегу озера Памвотис🏞, в окружении гор ⛰ расположен нетипичный для Греции город Янина (Ιωάννινα, Иоанина, или Γιάννενα). Во-первых здесь нет моря, оно так далеко, что о егоjumbotweetMon, 19 Mar 2018 16:07:40 -0400HamptonsHowchie 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180457http://www.jumbotweet.com//tweet/-180457Classic THSS 2008-03-20https://userscloud.com/yr1a13in2nmwhttp://rockfile.co/5dggl1kgq7jf.htmlhttps://subyshare.com/uxg6vlu2b3rv/THSS.2008-03-20.CF24K-HTB.mp3.htmlhttp://www.marksfriggin.com/news08Classic THSSjumbotweetMon, 19 Mar 2018 14:45:11 -0400greece_edu 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180456http://www.jumbotweet.com//tweet/-180456🖌Университет Янины (Πανεπθστήμιο Ιωαννίνων)Год основания: 1964 году и почти за полвека своей работы он превратился в один из крупнейших университетов в стране.За свои достижения в области преподавания и исследований университет добился академического признания на национальном и международном уровне🇪🇺Университету удалось на основе качественных, количественных исследований и образовательныхjumbotweetSat, 17 Mar 2018 15:00:44 -0400drigiman 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180455http://www.jumbotweet.com//tweet/-1804556ΑΘΓ4653ΠΣ-1ΘΦ - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2018, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.https://tinyurl.com/yc6gorx2jumbotweetSat, 17 Mar 2018 09:00:29 -0400drigiman 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180454http://www.jumbotweet.com//tweet/-1804546ΔΕΝ465ΦΥΟ-Λ69 - Συμπλήρωση της υπ΄ αρ. Γ1α/Γ.Π.οικ. 93380/14-12-2017 Εγκυκλίου με θέμα: ¨Διαδικασία εφαρμογής του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ (115/τ.Α’) - Διευκρινήσεις για τον κατάλογο Οικογενειακών Ιατρών και την διαδικασία εγγραφής σε Οικογενειακό Ιατρό και σε ΤΟΜΥ.¨ (ΑΔΑ:jumbotweetSat, 17 Mar 2018 08:10:01 -0400greece_edu 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180453http://www.jumbotweet.com//tweet/-180453Продолжая экскурсию по островам Греции🇬🇷, нельзя не отметить ослепительно белый остров Парос 🏖 Парос - третий по величине остров в центре Кикладского архипелага 🗺 Парос ждёт переполненных энтузиазмом гостей, которые обойдут все его уголки и откроют его необыкновенные красоты 🌺🕌🌺 Горы составляют лишь малую часть острова, в основном, остров равнинный, с пальмовыми 🌴 и оливковыми 🌳 рощами,jumbotweetSat, 17 Mar 2018 07:17:44 -0400drigiman 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180452http://www.jumbotweet.com//tweet/-180452ΦΕΚ B 863/2018 Εξειδίκευση τεχνικών προδιαγραφών εκπόνησης μελετών υπολογισμού της δυνητικής εξοικονόμησης και της πραγματικής μείωσης χρήσης του ύδατος σε επενδύσεις βελτίωσης υφιστάμενων υποδομών άρδευσης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.https://tinyurl.com/y7fcjwt5jumbotweetWed, 14 Mar 2018 11:45:22 -0400greece_edu 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180451http://www.jumbotweet.com//tweet/-180451Университет Харокопио (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο)✔Год основания: 1990Факультеты:🌎 Географии🌯 Диетологии и питания💰 Экономики и экологии💻 Информации и телевещанияОдновременно работают и 4 программы постдипломного обучения.Программы обучения, предлагаемые университетом, уникальны или плохо развиты в Греции.Сам ВУЗ находится в очень благоприятном районе Калифея.Официальный сайт ВУЗа www.hua.grjumbotweetWed, 14 Mar 2018 07:15:54 -0400greece_edu 's JumboTweethttp://www.jumbotweet.com//tweet/-180450http://www.jumbotweet.com//tweet/-180450🌺Καλησπέρα 🇬🇷 Сегодня познакомимся с космополитичным островом Греции Миконосом 🌸 Миконос - один из островов Кикладского архипелага, расположен в центральной части бассейна Эгейского моря 🌊 Береговая линия Миконоса простирается на 89 километров 🏖🏝 Ближайшие острова - Андрос, Делос и Тинос🚢 Миконос называют островом "четырёх времен года", потому что солнце над ним сияет 300 дней в году ☀ ИздавнаjumbotweetWed, 14 Mar 2018 07:05:26 -0400